بختیار رحمانی: رضایتنامه‌ام را بدهند و رونالدو را بیاورند

بختیار رحمانی: رضایتنامه‌ام را بدهند و رونالدو را بیاورند

بختیار رحمانی: رضایتنامه‌ام را بدهند و رونالدو را بیاورند