بازی تاکتیکی ترکمنستان علیه ایران با کارت گاز

بازی تاکتیکی ترکمنستان علیه ایران با کارت گاز
عکس‌العمل جمهوری اسلامی ایران به رفتار یکجانبه کشور ترکمنستان در قطع جریان گاز ارسالی به کشور (در قالب بیانیه شرکت ملی گاز) مغایر خواندن این رفتار با اصول قرارداد و حسن همجواری بود. بسیاری در ایران از این رفتار دور از‌ شأن همسایگی ترکمنستان انتقاد کردند و خواستار برخورد و تلافی مسئولان کشور با این رفتار کشور مزبور شدند.

بازی تاکتیکی ترکمنستان علیه ایران با کارت گاز