بازدید مشاور رئیس جمهور از بخشهای مختلف کیش

بازدید مشاور رئیس جمهور از بخشهای مختلف کیش
با توجه با اینکه جزیره کیش یک منطقه آزاد است و تردد به آن نیاز به ویزا ندارد، می تواند در جذب گردشگر خارجی و به عنوان پایگاه دیپلماسی کشور نقش موثری ایفا کند.

بازدید مشاور رئیس جمهور از بخشهای مختلف کیش