باروز: ترامپ مجبور نیست در ایران باشد

باروز: ترامپ مجبور نیست در ایران باشد
جردن باروز قهرمان جهان و المپیک کشتی آزاد آمریکا گفت: ترامپ مجبور نیست در ایران باشد؛ او این تصمیم را در دفتر کارش می‌گیرد وقتی که ما باید در مقابل ۱۳ هزار تماشاگر ایرانی حضور پیدا کنیم.

باروز: ترامپ مجبور نیست در ایران باشد