بارزانی: برای تعویق در همه‌پرسی تحت فشاریم اما کوتاه نمی‌آییم

بارزانی: برای تعویق در همه‌پرسی تحت فشاریم اما کوتاه نمی‌آییم

بارزانی: برای تعویق در همه‌پرسی تحت فشاریم اما کوتاه نمی‌آییم