بادامچیان: هیچ یک از کاندیداهای مورد نظر حزب موتلفه کناره‌گیری نمی‌کنند

بادامچیان: هیچ یک از کاندیداهای مورد نظر حزب موتلفه کناره‌گیری نمی‌کنند

بادامچیان: هیچ یک از کاندیداهای مورد نظر حزب موتلفه کناره‌گیری نمی‌کنند