بادامچیان: به میرسلیم رای دهید تا استکبار جهانی را دچار عصبانیت کند

بادامچیان: به میرسلیم رای دهید تا استکبار جهانی را دچار عصبانیت کند

بادامچیان: به میرسلیم رای دهید تا استکبار جهانی را دچار عصبانیت کند