این همه آب و تاب دلواپسان برای پرجمعیت نشان دادن سخنرانی های رئیسی برای چیست؟ / دلواپسان در 92 هم مدام از «سیل» جمعیت مردم در سخنرانی های جلیلی می گفتند

این همه آب و تاب دلواپسان برای پرجمعیت نشان دادن سخنرانی های رئیسی برای چیست؟ /
دلواپسان در 92 هم مدام از «سیل» جمعیت مردم در سخنرانی های جلیلی می گفتند
روزنامه ای، نیم صفحه اول خود را به عکسی از پشت جمعیت هواداران روحانی در میدان عظیم امام اصفهان اختصاص داده و تیتر زده است “نه اصفهان به روحانی”! که بهتر بود با هلی کوپتر از روی شهر عکس می گرفت که جاهای خالی بیشتر دیده شود!

این همه آب و تاب دلواپسان برای پرجمعیت نشان دادن سخنرانی های رئیسی برای چیست؟ /
دلواپسان در 92 هم مدام از «سیل» جمعیت مردم در سخنرانی های جلیلی می گفتند