این موجود عجیب، هم حیوان است هم گیاه! +عکس

این موجود عجیب، هم حیوان است هم گیاه! +عکس
این موجود نیمی گیاه و نیمی حیوان است، نیروی خود را از خورشید میگیرد و مانند حلزون در آب حرکت میکند.

این موجود عجیب، هم حیوان است هم گیاه! +عکس