اینفوگرافیک /اهداف اصلی توسعه پایدار در سند ۲۰۳۰

اینفوگرافیک /اهداف اصلی توسعه پایدار در سند ۲۰۳۰
انتخاب – در اینفوگرافیک زیر همه آنچه در سند۲۰۳۰ آمده است را می‌بینید. دولت جمهوری اسلامی اجرای بند ۵ سند ۲۰۳۰ را قبول نکرده است. دلواپسان در حال جوسازی روی موردی هستند که دولت اجرای بخشهای غیر اسلامی آن را قبول نکرده و اجرا نخواهد کرد.

اینفوگرافیک /اهداف اصلی توسعه پایدار در سند ۲۰۳۰