ایرانی ها 2 برابر مردم جهان نمک و 6 برابر آنها شکر مصرف می کنند

ایرانی ها 2 برابر مردم جهان نمک و 6 برابر آنها شکر مصرف می کنند

ایرانی ها 2 برابر مردم جهان نمک و 6 برابر آنها شکر مصرف می کنند