ایجاد گودالی بزرگ در پی انفجار امروز کابل +عکس

ایجاد گودالی بزرگ در پی انفجار امروز کابل +عکس
گودال ۷ متری زیر در پی انفجار بسیار قوی امروز به وجود امده است.

ایجاد گودالی بزرگ در پی انفجار امروز کابل +عکس