اگر جاه طلبی همواره با آدمیان هست؛ دروغ هم هست

اگر جاه طلبی همواره با آدمیان هست؛ دروغ هم هست
دکتر رضا داوری اردکانی

اگر جاه طلبی همواره با آدمیان هست؛ دروغ هم هست