اگربرجام نبود،امروز ۴۵۰هزار بشکه نفت صادر می کردیم

اگربرجام نبود،امروز ۴۵۰هزار بشکه نفت صادر می کردیم

اگربرجام نبود،امروز ۴۵۰هزار بشکه نفت صادر می کردیم