ايراد، ورود ستاره ها به شوراي شهر است؟

ايراد، ورود ستاره ها به شوراي شهر است؟
حسن بیادی

ايراد، ورود ستاره ها به شوراي شهر است؟