اولین عکسی که از یک ایرانی گرفته شد! +عکس

اولین عکسی که از یک ایرانی گرفته شد! +عکس
ناصر الدین شاه قاجار نخستین فردی بود که عکس او گرفته شده بود. ناصرالدین شاه اولین فرد از خانواده سلطنتی بود که عکس او گرفته شد. این موضوع سبب علاقه…

اولین عکسی که از یک ایرانی گرفته شد! +عکس