انگلیس: کشورهای عربی، تحریم‌های خود علیه قطر را لغو کنند

انگلیس: کشورهای عربی، تحریم‌های خود علیه قطر را لغو کنند

انگلیس: کشورهای عربی، تحریم‌های خود علیه قطر را لغو کنند