انگلیس هم مسافران برخی کشورها را از حمل لوازم الکترونیکی در کابین هواپیما منع کرد

انگلیس هم مسافران برخی کشورها را از حمل لوازم الکترونیکی در کابین هواپیما منع کرد

انگلیس هم مسافران برخی کشورها را از حمل لوازم الکترونیکی در کابین هواپیما منع کرد