انفجاری شدید لحظاتی پیش شهر بغداد را لرزاند

انفجاری شدید لحظاتی پیش شهر بغداد را لرزاند

انفجاری شدید لحظاتی پیش شهر بغداد را لرزاند