انتقال مجروحین حادثه تروریستی هرات به بیمارستان امدادی مشهد

انتقال مجروحین حادثه تروریستی هرات به بیمارستان امدادی مشهد
تصویری از انتقال مجروحین حادثه تروریستی هرات به بیمارستان امدادی مشهد را مشاهده می کنید. انتقال مجروحین حادثه تروریستی هرات

انتقال مجروحین حادثه تروریستی هرات به بیمارستان امدادی مشهد