انتقاد شدید کدخدایی از ثبت نام‌ افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند

انتقاد شدید کدخدایی از ثبت نام‌ افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند

انتقاد شدید کدخدایی از ثبت نام‌ افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند