انتصاب آشنا و جنتی بعنوان نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما

انتصاب آشنا و جنتی بعنوان نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما

انتصاب آشنا و جنتی بعنوان نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما