امیرعبداللهیان:وجود تروریسم در منطقه محصول مداخلات نظامی اجانب است

امیرعبداللهیان:وجود تروریسم در منطقه محصول مداخلات نظامی اجانب است

امیرعبداللهیان:وجود تروریسم در منطقه محصول مداخلات نظامی اجانب است