امام جماعت واشنگتن چه بخشی از قرآن را برای ترامپ در مراسم نیایش خواند؟

امام جماعت واشنگتن چه بخشی از قرآن را برای ترامپ در مراسم نیایش خواند؟

امام جماعت واشنگتن چه بخشی از قرآن را برای ترامپ در مراسم نیایش خواند؟