العربیه مدعی خرید سلاح و تجهیزات از سوی قطر برای سرکوب تظاهرات‌ها شد

العربیه مدعی خرید سلاح و تجهیزات از سوی قطر برای سرکوب تظاهرات‌ها شد

العربیه مدعی خرید سلاح و تجهیزات از سوی قطر برای سرکوب تظاهرات‌ها شد