العبادی خطاب به مردم کردستان: اجازه هیچ آسیبی به شهروندان کردمان را نمی دهیم

العبادی خطاب به مردم کردستان: اجازه هیچ آسیبی به شهروندان کردمان را نمی دهیم

العبادی خطاب به مردم کردستان: اجازه هیچ آسیبی به شهروندان کردمان را نمی دهیم