الجبیر: تا الان یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!

الجبیر: تا الان یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!

الجبیر: تا الان یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!