اقدام ضدعدالت دولت در حذف قیمت پلکانی گاز

اقدام ضدعدالت دولت در حذف قیمت پلکانی گاز
از مهر امسال در محاسبه قيمت گاز، قيمت پلكاني حذف و همه مشتركان اعم از پرمصرف و كم‌مصرف به ازاي مصرف هرمترمكعب گاز ۱۵۰تومان مي‌پردازند، موضوعي كه باعث افزايش قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و كاهش قيمت براي مشتركين پرمصرف شده و خلاف اقتصاد مقاومتي است.

اقدام ضدعدالت دولت در حذف قیمت پلکانی گاز