افتخاری دیگر برای سازمان ملی استاندارد ایران

افتخاری دیگر برای سازمان ملی استاندارد ایران
پس از این انتخاب رییس سازمان ملی استاندارد ایران در سخنانی کوتاه با تشکر از اعضا و سازمانهای ذی ربط برای حمایت مجدد از ایران ابراز امیدواری کرد: این همکاریها تا دستیابی به تحقق اهداف تعیین شده منطقه ادامه یابد.

افتخاری دیگر برای سازمان ملی استاندارد ایران