اعلامیه ترحیمی که 29 سال هنوز روی دیوار است!

اعلامیه ترحیمی که 29 سال هنوز روی دیوار است!
انتخاب -تصویر اعلامیه ترحیم یک مرد تبریزی که بعد از 29 سال هنوز هم در بازار تبریز از دیوار برداشته نشده است!

اعلامیه ترحیمی که 29 سال هنوز روی دیوار است!