اعتراض زندانبان ها به اوضاع نامناسب زندان ها +تصاویر

اعتراض زندانبان ها به اوضاع نامناسب زندان ها +تصاویر
اعضای اتحادیه نگهبانان زندان وز گذشته در اعتراض به اوضاع نامناسب و بسیار بد زندانها در کشور فرانسه دست به اعتراض زدند.

اعتراض زندانبان ها به اوضاع نامناسب زندان ها +تصاویر