اسپوتنیک: بیش از 90درصد مردم روسیه به ارتش کشورشان می‌بالند

اسپوتنیک: بیش از 90درصد مردم روسیه به ارتش کشورشان می‌بالند

اسپوتنیک: بیش از 90درصد مردم روسیه به ارتش کشورشان می‌بالند