ار.ب.کا: برخلاف اوباما، ترامپ معتقد است بزرگترین دشمن آمریکا ایران است نه داعش

ار.ب.کا: برخلاف اوباما، ترامپ معتقد است بزرگترین دشمن آمریکا ایران است نه داعش

ار.ب.کا: برخلاف اوباما، ترامپ معتقد است بزرگترین دشمن آمریکا ایران است نه داعش