اردوغان: ترامپ از من عذرخواهی کرد

اردوغان: ترامپ از من عذرخواهی کرد

اردوغان: ترامپ از من عذرخواهی کرد