ارتش سوریه یک میدان نفتی استراتژیک را آزاد کرد

ارتش سوریه یک میدان نفتی استراتژیک را آزاد کرد

ارتش سوریه یک میدان نفتی استراتژیک را آزاد کرد