ارائه گزارش معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس

ارائه گزارش معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس

ارائه گزارش معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس