اجاره رحم؛ با۳۰ میلیون پول پیش و ماهی ۵۰۰!

اجاره رحم؛ با۳۰ میلیون پول پیش و ماهی ۵۰۰!
صدایش را نازک می‌کند و می‌پرسد: رحم اجاره‌ای می‌خواستی؟ برای خودت یا آشناهایت؟ می‌گویم: نه برای خودم. می‌گوید : بازار خراب است گفته‌باشم؛ از این ور عید قیمت‌ها بالاتر رفته…قیمت…

اجاره رحم؛ با۳۰ میلیون پول پیش و ماهی ۵۰۰!