اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد

اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد
اتحادیه اروپا به ایران درباره اخباری در زمینه آزمایش موشکی این کشور هشدار داد.

اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد