ابطحی: کابینه اگر پاسخ به سهم خواهی مخالفان روحانی باشد، عقبه اش را از دست می دهد

ابطحی: کابینه اگر پاسخ به سهم خواهی مخالفان روحانی باشد، عقبه اش را از دست می دهد

ابطحی: کابینه اگر پاسخ به سهم خواهی مخالفان روحانی باشد، عقبه اش را از دست می دهد