ابطحی در نامه به رئیسی: با تکیه بر ۱۶ میلیون رایتان لیدر جریان اصولگرا شوید

ابطحی در نامه به رئیسی: با تکیه بر ۱۶ میلیون رایتان لیدر جریان اصولگرا شوید

ابطحی در نامه به رئیسی: با تکیه بر ۱۶ میلیون رایتان لیدر جریان اصولگرا شوید