ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم

ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم

ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم