ائتلاف عربستان: حمله به منطقه عطان «به اشتباه» صورت گرفت

ائتلاف عربستان: حمله به منطقه عطان «به اشتباه» صورت گرفت

ائتلاف عربستان: حمله به منطقه عطان «به اشتباه» صورت گرفت