آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیمارستان دعوت حق را لبیک گفت

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیمارستان دعوت حق را لبیک گفت

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیمارستان دعوت حق را لبیک گفت