آموزش کامل بستن کراوات بصورت تصویری

آموزش کامل بستن کراوات بصورت تصویری

آموزش کامل بستن کراوات بصورت تصویری 

تعلیم بستن مردانه را برایتان بصورت مرحله به مرحله و دقیق تعلیم می‌دهیم تا بتوانید به راحتی کراواتتان را خودتان ببندید. 

 

جلوی آینه بایستید. دکمه هاي پیراهنِ خود را تا بالا کامل ببندید «هم‌چنین دکمه یقه پیراهن».

 

انتهای پهن تر کروات در دست غالب شما باشد «اگر راست دستید در دستِ راست و اگر چپ دستید در دست چپ»

جلوی آینه بایستید. دکمه هاي پیراهن خود را کامل ببندید. انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد

 

مراحل بعدی بستن کروات را با تصویر ها دنبال کرده و در پایان با کشیدن انتهای کروات آن را محکم کنید.

نحوه بستن کروات

تعلیم تصویری بستن کروات

مراحل بستن کروات

شیوه بستن کروات

تعلیم کامل بستن کراوات،

تعلیم بستن کراوات با تصویر،

اصول بستن کراوات مردانه

روش بستن کراوات،نحوه بستن کراوات،

 

 

آموزش کامل بستن کراوات بصورت تصویری