آمریکا12فرد و نهاد کره شمالی را تحریم کرد

آمریکا12فرد و نهاد کره شمالی را تحریم کرد

آمریکا12فرد و نهاد کره شمالی را تحریم کرد