آمریکا یک مقام ایرانی و سازمان‌های زندان‌های استان تهران را تحریم کرد

آمریکا یک مقام ایرانی و سازمان‌های زندان‌های استان تهران را تحریم کرد

آمریکا یک مقام ایرانی و سازمان‌های زندان‌های استان تهران را تحریم کرد