آلمان: گولن پشت صحنه کودتای ترکیه نبود/ آنکارا موفق به قانع کردن ما نشده است

آلمان: گولن پشت صحنه کودتای ترکیه نبود/ آنکارا موفق به قانع کردن ما نشده است

آلمان: گولن پشت صحنه کودتای ترکیه نبود/ آنکارا موفق به قانع کردن ما نشده است