آشنا: مردم صبوری کنند تا آرا و آینده از دست نرود

آشنا: مردم صبوری کنند تا آرا و آینده از دست نرود

آشنا: مردم صبوری کنند تا آرا و آینده از دست نرود