آخوندی: تولید انبوه مسکن مشکل بافت‌فرسوده و حاشیه‌نشینی را حل نمی‌کند

آخوندی: تولید انبوه مسکن مشکل بافت‌فرسوده و حاشیه‌نشینی را حل نمی‌کند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تولید انبوه مسکن مشکل بافت‌فرسوده و حاشیه‌نشینی را حل نمی‌کند گفت:ستاد بازآفرینی یک سوم از جمعیت شهری کشور و ارتقای کیفیت زندگی آن ها را مورد هدف قرار داده است.

آخوندی: تولید انبوه مسکن مشکل بافت‌فرسوده و حاشیه‌نشینی را حل نمی‌کند