آخرین وضعیت سفارتخانه‌های خارجی در کابل پس از حادثه تروریستی

آخرین وضعیت سفارتخانه‌های خارجی در کابل پس از حادثه تروریستی

آخرین وضعیت سفارتخانه‌های خارجی در کابل پس از حادثه تروریستی